Leon Trotski

Open brief van L. D. Trotski


Geschreven: 21 januari 1938
Bron: De Nieuwe Fakkel van 18 februari 1938 no. 7, 4e jaargang
Transcriptie: Rick Denkers
Deze versie: Spelling
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, juli 2007


Aan de uitgevers van De Nieuwe Fakkel en De Internationale

(kopie aan alle secties van de Vierde Internationale met verzoek het te publiceren)

Waarde Kameraden,

Gij hebt mij meer dan eens de eer aangedaan mijn artikelen te publiceren. Ik twijfel er daarom niet aan, dat gij niet zult weigeren de volgende korte brief af te drukken.

Vanaf het eerste begin van het bestaan van uw partij verschilde ik met haar leiders en in de eerste plaats met kameraad Sneevliet in alle principiële vragen. In feite is het leiderschap van de RSAP altijd in onverzoenlijke oppositie tot alle andere secties van de Vierde Internationale geweest en gedurende de laatste twee jaren zijn de verschillen in toenemende mate verergerd.

I. In volkomen overeenstemming met de overweldigende meerderheid van onze Internationale organisatie heb ik beschouwd en beschouw ik nog de politiek van Sneevliet als verderfelijk in de sfeer van de vakbeweging.

II. Ik heb beschouwd en beschouw nog het gebrek van de RSAP aan een revolutionair program van actie en het als resultaat daarvan onprincipiële karakter van agitatie als volkomen ongeoorloofd.

III. Ik heb beschouwd en beschouw nog de houding van het leiderschap van de RSAP ten aanzien van de politiek van het “Volksfront” ten allen tijde als dubbelzinnig, d.w.z. bedekt en soms openlijk opportunistisch.

IV. De politiek van kameraad Sneevliet in de kwestie van de POUM is in volkomen tegenstelling met het alfabet van de klassenstrijd en heeft een niet te miskennen schade aan de Spaanse revolutie en de Vierde Internationale toegebracht.

V. De politiek van kameraad Sneevliet in de Russische kwestie was en is nog in wezen fout en deloyaal ten aanzien van de Russische bolsjewieken-leninisten.

VI. Ik heb beschouwd en beschouw nog de parlementaire activiteit van kameraad Sneevliet als opportunistisch.

VII. Ik heb beschouwd en beschouw nog de volkomen onkameraadschappelijke houding van het leiderschap van de RSAP tegenover alle andere secties en het Internationale Secretariaat als ongeoorloofd.

VIII. Ik heb beschouwd en beschouw nog dat de politieke correctheid in alle principiële conflicten tussen kameraad Sneevliet en het Internationale Secretariaat aan de kant van het IS is geweest.

Dozijnen malen heeft het Internationale Secretariaat aan uw partijbestuur voorgesteld een vrije discussie te openen over alle geschilpunten. Gij hebt hardnekkig geweigerd deze elementaire plicht met betrekking tot uw eigen partij te vervullen. In plaats van een discussie te openen nam uw partijbestuur zijn toevlucht tot de uitsluiting van echte aanhangers van de Vierde Internationale uit uw organisatie. Deze maatregel kon niets minder betekenen dan de voorbereiding van een breuk met de Vierde Internationale en een opschuiving naar het kamp van de “linkse” sociaaldemocraten verenigd rond het Londense Bureau.

Mijn laatste brief aan kameraad Sneevliet, gedateerd 2 december 1937, waarin ik vroeg of uw partij van plan was deel te nemen aan de Internationale Conferentie, is onbeantwoord gebleven. Belangrijker is het feit, dat het officiële verzoek van het Internationale Secretariaat ook onbeantwoord is gebleven.

Deze brief, opsommende het pogen gedurende vijf jaren tot samenwerking, kameraadschappelijke kritiek, wederzijdse opheldering en toenadering, heeft ten doel openlijk te zeggen wat is. Iedereen heeft verantwoordelijkheid te dragen voor zijn politieke lijn. De leden van uw partij en alle secties van de Vierde Internationale zullen oordelen.

Met revolutionaire groeten,
Leon Trotski


LT:rs
52/3
Coyoacan, D.F
21 januari 1938

De hierboven gebruikte nummering van I tot en met VIII is van ons om verwijzing in de behandeling makkelijker te maken, H. Sneevliet.